Norges skoger

Skog dekker omtrent 37 % av Norges areal, og grovt sett kan skogen deles opp i to typer: barskog og lauvskog.

Foto: A.L. Albertsen
Særlig om høsten kan man se hvor mye lauvtrær det er i skogen.
Foto: John Yngvar Larsson, NIBIO
Lavskog. I de tørreste skogene trives ikke grana, så her finner man furua, og på bakken er det nesten bare lav som overlever.